Facebook RSS kanál

Úvodem

Obec Výškovice v porovnání se sousedními obcemi je poměrně mladá. Dle záznamu ve Slezském Sborníku v Opavě, má teď v devadesátých letech výročí 300 let trvání.

Předchůdce dnešní obce byla osada Žebrákov. Nelze dnes přesně určit založení pány z Kravař. (Zmínka u Kyjovic dílčí listy z roku 1277). V roce 1377 byla v držení Petra z kravař. Osada o sedmi chatrčích stávala v údolí „Hradisko“ u lesa Zaječína. Dnes se těmto pastvinám říká lidově „Psírky“. Byl zde také dvůr. Dle pověsti zde byla také kamenná tvrz z rotundou.

Nepatrné zbytky hradiska a základů chatrčí byly toho svědkem až do roku 1920, kdy noví majitelé luk a pastvin tyto zbytky odstranili. Pro Kravaře byl majitelem dvora a osady Žebrákova Ješek z Libosvar. Tento jej pak daroval pánu Ovečkovi.

Několik chatrčí s přilehlými lány naleželo konventu kostela sv. Ducha v Opavě, větší část pak Mikuláši Studénkovi, rytíři ze Slatiny. Poddaní museli mnoho robotovat na panském majetku a z políček ještě odvádět vrchnosti a zajišťovat tak hýřivý život panstva. Sami pak žili ve velké bídě a hladu.

Jedné červnové noci všichni obyvatelé Žebrakova uprchli společně s obyvateli sousední osady Hrabí. Se vší určitostí se vystěhovali do Severních Uher u města Raabu – dnešní Győr.

Za válek husitských byla opuštěná osada vypálena husitskými bojovníky. Zdejší krajina pak jako pustina nebyla osídlena asi 250 let.

Zpustlá pole zastavil Studénka roku 1466 Václavu Falklovi z Čochendorfu. Dalším majitelem byl Alexandr Falkl. V roce 1496 jej tento prodal svému bratru Mikuláši, který byl také majitelem osady Těškovice. O rok později nabyl zdejší zboží Kryštof z Tworkova. V roce 1498 bylo opět prodáno, a to Fulštejnům na panství Bíloveckém.

V roce 1538 Fulštejnové v důsledku zadlužení statky prodali Janu Oderskému z Lideřova. Po jeho smrti v roce 1552 koupil statky Mikuláš Pražma, představitel evangelické šlechty ve Slezsku. Dcera Karla Pražmy se provdala za Václava Sedlnického z Choltic a tím převedla celé panství v roce 1648 na rod Sedlnických.

Teprve ke konci 17. století, dle záznamu ve Slezském Sborníku, bylo zajištěno v roce 1696 nové osídlení nedaleko zaniklého Žebrakova na vyšším místě na kopci, a to osm dřevěných chalup. Rovněž byly zavedené gruntovní knihy.

Pravděpodobně těch osm dřevěných chalup vznikalo postupně před uvedeným rokem. Pozemkům se v lidové mluvě říkalo Vyškovské a tím nové osadě Vyškovské. Obnoven byl také zdejší dvůr. Majiteli byli Sedlničti z Choltic a na Bílovci. Hlavní budova dvoru byla vyzděná z kamene na nejvyšším místě kopce v roce 1704, a zachovala se dodnes. Po vnitřní rekonstrukci je obydlena. Původní vzhled je zachován, jen zvonice na střeše byla odstraněná v roce 1921. Zvon byl odebrán v roce 1916 pro válečné účely.

Na statku Vyškovském se zdržoval Mořic Sedlnický. Ačkoliv byl rod Sedlnických původem staročeský, byl němectví velmi nakloněn. Poněmčit zdejší české obyvatelé se mu však nepodařilo přesto, že o germanizací velmi usiloval.

Lesy zvané „Zlatnica“ dostala věnem dcera Karla Sedlnického Felicitas. Osada Vyškovská byla vždy spojena se sousedí osadou Hrabskou jako jedna obec se společným výborem. Hlavní slovo měl baron, jak byl nazýván, tj. zdejší zámecký pán. Obě osady byly na jeho majetku. Starosta a obecní úřad byl na Hrabským, protože baron měl Hrabské raději pro jejich větší poslušnosti. První radní byl Vyškovský. V uvedené době byl starostou obou osad Teofil Maivald fojt Hrabský, první radní Karel Rychtár.

V roce 1803 Mořic svob. pán Sedlnický, majitel panství Vyškovského, dal postavit novou zámeckou budovu vedle svého sídla, a to jednopatrový empírový zámek, obdélníkového půdorysu. Jeho průčelní fasáda je v ose zakončena trojúhelníkového půdorysu. Jeho průčelní fasáda je v ose zakončena trojúhelníkovým štítem.

Před zámkem stojí socha císaře. Dále postavil řadu hospodářských budov v okolí zámku – stáje, sýpku, stodoly, jízdárnu, mlýn, lihovar, studny, koupaliště a pavilony v okrajových částech lesů. Ve dvoře se chovalo šest koní, 1 pár volů, a 75 krav.

Zámecká studna nese letopočet 1747. Za okrajem lesa k Hlubočci jsou dva rybníky a samota u „Černé vody“.


Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy