Facebook RSS kanál

Kronika

Obec Výškovice v porovnání se sousedními obcemi je poměrně mladá. Dle záznamu ve Slezském Sborníku v Opavě, má teď v devadesátých letech výročí 300 let trvání. Předchůdce dnešní obce byla osada Žebrákov.

Výškovice očima kronikáře

Úvodem

Předchůdce dnešní obce byla osada Žebrákov. Osada o sedmi chatrčích stávala v údolí „Hradisko“ u lesa Zaječína. Dnes se těmto pastvinám říká lidově „Psírky“. Byl zde také dvůr. Dle pověsti zde byla také kamenná tvrz z rotundou. Více


Charakteristika obce v roce 1990

Obec Výškovice se rozkládá na zvlněném návrší Nízkého Jeseníku na nejvyšším místě Bílovecka, v nadmořské výšce 464 m s výhledem na Beskydy a část Opavska. Poloha obce v otevřené krajině na vyvýšeném místě není krytá před drsnými větry. Za severní a západní strany je obklopená hlubokými Opavskými lesy. Obec leží na křižovatce cest do pěti směrů. Více


Stavba víceúčelového zařízení

Dřívější pohostinství Jednota bylo umístěno v soukromém domě snad více než 100 let. Vystřídalo se zde několik majitelů za tuto dobu. Více


Připojení Výškovic k městu Bílovci

Občané Výškovic uvítali pokyny k připojení obce k městu Bílovci. To sed uskutečnilo počátkem února 1978. Ukázal se jiný přístup, pochopení a spolupráce se všemi orgány města. Více


Stavba kulturního zařízení

Zřízením odpovídajícího kulturního zařízení sed zabýval již MNV ve Výškovicích před rokem 1960. V soukromé hospodě byl stav již neudržitelný. Schůze v nálevně byly rušeny opilci. Sociální zařízení hygienický nedostatečné. Ve volebním programu byl začleněn požadavek na rozšíření obecní budovy na patro. Více


Prodejna potravin

Stará prodejna potravin byla umístěna v rodinném domě v jedné místnosti, což bylo nevyhovující. MNV záležitost projednal s ředitelem Jednoty v Novém Jičíně a došlo k dohodě o postavení nové prodejny ve Výškovicích. Více


Požární stanice

Požárnímu sboru bylo přiděleno vozidlo Tatra 805. Do stávající zbrojnice se nevešlo, proto vznikl požadavek na novou zbrojnici. Více


Požární nádrž

Vedení JZD žádalo MNV o zajištění střediska JZD po požární bezpečnosti vodním zdrojem. Stávající studny v obci byly shledány naprosto nedostatečné k hašení požáru. Více


Kanalizace

Kanalizace v obci se prováděla postupně, každý rok část obce. Za léta 1956 až 1961 celkově 420 m. Více


Jednotné zemědělské družstvo

Po dlouhodobém přesvědčování vlastníků půdy o výhodách hospodaření na větších celcích než na rozdrobených políčkách, za použití moderní mechanizace, se podařilo založit JZD 21. srpna 1957. Více


Stavba hřbitova

Na jaře v roce 1957 byla v „akci Z“ zahájená stavba hřbitova. Dokončená a otevření bylo 10. listopadu 1957. Více


Hřiště

Požadavku mládeže na zřízení hřiště MNV vyhověl a vyčlenil parcelu patřící obci. Více


Úprava vzhledu návsi

Staré hospodářské budovy patřící k hospodě – kůlna a výsek masa – kazily vzhled středu obce. Více


Přestavba budovy MNV

V roce 1951 byla v „akci Z“ provedena rekonstrukce celé budovy. Polovina byla rozebrána do základu a také další část, stáj a stodola. Více


25. února 1948 – politické změny

Také ve Výškovicích byl ustaven Akční výbor. K velkým změnám nedošlo, jen dva členové lidové strany odstoupili z MNV, později také předseda MNV Cyril Stanovský. Více


Družstevní prádelna

Ministerstvo zemědělství darovalo obci za splněné dodávky zemědělských produktů, kompletní prádelnu. Více


Budujeme Slezsko

Zemský národní výbor – expositura v Ostravě – ve snaze pomoci občanům těžce postiženého Slezska, zřídil pomocnou akci „Budujeme Slezsko“. Více


Poválečný vývoj obce

V prvních dnech po osvobození od fašistů byl ustaven Místní národní výbor. Více


I. světová válka

Po atentátu na arcivévodu Ferdinanda, následníka habsburského trůnu v Sarajevě, vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Po vyhlášení všeobecné mobilizace všeho mužstva v záloze, minuly ve válečné vřavě čtyři roky. Více


Konec panství Sedlnitzkých

Rodina Sedlnitzkých vlastnila statek Vyškovský asi 200 let. Více


Hospodářská besídka

Dne 2. října 1898 se sdružili chalupníci-hospodáři v naší obci za účelem zakoupení různých hospodářských strojů pro provozování drobného zemědělství. Jednotlivec si zakoupení nemohl dovolit. Více


Nová škola postavena v roce 1891

Sousední obec Slatina žádala, aby obec Vyškovské přispěla na stavbu nové školy ve Slatině. Jelikož finanční požadavek byl neúměrně vysoký, usnesl se obecní výbor, aby na místo příspěvku do Slatiny, bylo požadováno na patřičných místech postavit školu v naší obci. Více


Sloučení obcí Slatina-Výškovice

V roce 1960 rozhodnutí vlády ČSSR byly provedené změny v krajích a okresech. Byl zrušen okres Bílovec a naše obec jako obec okrajová na hranicích okresu Opava a Nový Jičín i když se mohla podle směrnic sama rozhodnout ke kterému okresu se přihlásit, byla příkazem přes protesty a nesouhlas občanů, začleněná do okresu Nový Jičín. Více


Autobusové čekárny

Při demolici staré požární zbrojnice byla zadní část ponechána a upravena na čekárnu pro cestující na Ostravu. Více


Zámek Výškovice

V roce 1803 dal sv. p. Franz Karl Sedlnitzky postavit novou zámeckou budovu vedle svého sídla a to jednopatrový empírový zámek, obdélníkového půdorysu. Jeho průčelní fasáda byla v ose zakončena trojúhelníkovým štítem. Před zámkem stála socha císaře. Více


Mariánská kaple

Uprostřed obce mezi dvěma lípami stojí od počátku 18. století kaplička, postavena brzy po vzniku osady. Okolí kapličky mělo název v nářečí „Podléšť“. Šlo patrně o podlesí s velkou podélnou jámou, která byla zasypána až v roce 1932. Na kapličce s věží je zvon, pokřtěn na jméno Michal. Více


 

Veřejná schůze 2023

 
Důležité telefony
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 556 411 450 - Městská police
  • 840 850 860 - ČEZ poruchy